Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23 Ιανουάριος, 2018

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εργαστηριακού και συμβατικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (187.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Αριθμ. διακήρυξης: 52118