Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29 Ιανουάριος, 2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, με την υπ’αριθμ. 02/18-01-2018 (Θέμα 5ο) Πράξη της, στα πλαίσια του δϊαδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: "Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Πειραιά - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ) " ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με τα παρακάτω: Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν4386/2016 (ΦΕΚ A 83)