Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15 Φεβρουάριος, 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για ένα (1) έτος», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 55.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2367/14-02-2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 27/02/2018 και ώρα 10:00πμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/02/2018 και ώρα 11:00πμ