Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΘΕΜΑ: Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 15245/22-12-2017

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29 Ιανουάριος, 2018

Με την υπ. αριθμ.: 4/25-01-2018 (Θέμα 3o) Πράξη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και την υπ. αριθμ.: 3/25-01-2018 (Θέμα 5o ) Πράξη Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. εγκρίθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που ακολουθεί κατά αξιολογική σειρά στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 15245/22-12-2017, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008111 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Κ.Ε.: 80370). Σε περίπτωση άρνησης ανάληψης του μαθήματος από τον πρώτο επιλαχόντα η υπηρεσία μας θα καλέσει τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο.
Ενστάσεις επί του πίνακα αξιολόγησης κατάταξης των υποψηφίων γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης – κοινοποίησης της παρούσας.