+030 210 538 1327

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους του Π.Μ.Σ είναι:

  • Αίτηση, όπου συμπληρώνεται υποχρεωτικά και online το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018.
  • Αντίγραφο πτυχίου. Για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα
  • Αναλυτική βαθμολογία βασικού πτυχίου
  • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας
  • Δύο φωτογραφίες
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από οποιαδήποτε διοικητική αρχή
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παραδίδονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με τελική ημερομηνία υποβολής τους έως τη Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Αιτήσεις που γίνονται μόνο online  και δεν αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 δεν γίνονται δεκτές.

Διεύθυνση

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 
Τμήμα Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ
Π. Ράλλη & Θηβών 250 Τ.Κ 12244, Αιγάλεω
Κτίριο Αυτοματισμού (Ζ)
Αίθουσα ΖΑ010
με την ένδειξη:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές»