Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Η Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» βασίζεται στην ΥΑ ΚΑ 679/96 καθώς και στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συνίσταται σε καθένα από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της χώρας «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι:

 1. Η Επιτροπή Ερευνών και
 2. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού

Η Επιτροπή Ερευνών είναι ο βασικός θεσμός για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολυνθεί η διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, καθώς και η διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) αποτελείται μέλη Ε.Π., ισάριθμα με τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων. Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» είναι το διοικητικό - οργανωτικό όργανο του Ειδικού Λογαριασμού. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών περιλαμβάνουν την:

 1. χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες
 2. έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων
 3. κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και προγραμματισμών και απολογισμών
 4. εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού»

Η Γραμματεία του «Ειδικού Λογαριασμού» έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του «Ειδικού Λογαριασμού»
 2. εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και γραμματειακής υποστήριξης της.
 3. εισηγήσεις και συνεργασία σχετικά με θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του «Ειδικού Λογαριασμού»

Η Γραμματεία στελεχώνεται από 14 άτομα στις παρακάτω μονάδες:

  1. Μονάδα Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
  2. Μονάδα Λογιστικής Παρακολούθησης
  3. Μονάδα Προμηθειών
  4. Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων
  5. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης