Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

[1] Συμπληρώστε τον κωδικό ΤΔΕ/Υ σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου
[2] Συμπληρώστε την κωδικοποίηση του Διακριτού σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου [3] Συμπληρώσρε το ποσό που αρχικά ζητήθηκε με την αρχική εντολή προκαταβολής
[4] Συμπληρώστε το ποσό που με την παρούσα αποδίδεται. Στην περίπτωση που το ποσό είναι μεγαλύτερο του αρχικού παρακαλώ καταθέστε ταυτόχρονα συμπληρωματική εντολή.
[5] Συμπληρώστε το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο που επιστρέφεται στο λογ/σμό του έργου (συνημμένο Γραμμάτιο Είσπραξης ΤΠ)