Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Νομοθετικές Διατάξεις

Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σχετικά με τα ΤΕΙ

 • "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"

 • "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

 • Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.

 • Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος

 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές

 • Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Σχετικα με τις Προμήθειες

 • Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

 • Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 178 Α΄)

 • (ΦΕΚ 143/Α΄/143/19-6-02 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

 • Οδηγία του Ευρωπαiκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 • (ΦΕΚ 30 Α΄/ 14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

 • (ΦΕΚ 279 Α΄ /10.11.2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων

 • Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄)

 • Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄), κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ EL 134/114 της 30.4.2004), όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005

 • Κανονισμός της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (ΕΕ EL 317/34 της 5.12.2007).

Σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό

Σχετικά με την Έρευνα

 • Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

 • Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής

 • Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις

Σχετικά με τα ΤΕΙ